ข้อกำหนดและเงื่อนไข

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

ข้อกำหนด เงื่อนไข และ ข้อตกลงในการใช้งาน UFABET Online

ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ (“ข้อตกลง”) กำหนดข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปในการใช้งานเว็บไซต์ ufabet.ltd (“เว็บไซต์” หรือ “บริการ”) และผลิตภัณฑ์และบริการที่เกี่ยวข้อง (เรียกรวมกันว่า “บริการ”) ข้อตกลงนี้มีผลผูกพันตามกฎหมายระหว่างคุณ (“ผู้ใช้”, “คุณ” หรือ “ของคุณ”) และ UFABET (“UFABET”, “เรา”, “พวกเรา” หรือ “ของเรา”) หากคุณกำลังทำข้อตกลงนี้ในนามของธุรกิจหรือนิติบุคคลอื่น คุณรับรองว่าคุณมีอำนาจในการผูกมัดนิติบุคคลดังกล่าวกับข้อตกลงนี้ ซึ่งในกรณีนี้ คำว่า “ผู้ใช้” “คุณ” หรือ “ของคุณ” จะหมายถึง แก่นิติบุคคลดังกล่าว

หากคุณไม่มีอำนาจดังกล่าว หรือถ้าคุณไม่เห็นด้วยกับเงื่อนไขของข้อตกลงนี้ คุณต้องไม่ยอมรับข้อตกลงนี้ และจะไม่สามารถเข้าถึงและใช้เว็บไซต์และบริการได้ โดยการเข้าถึงและใช้งานเว็บไซต์และบริการ คุณรับทราบว่าคุณได้อ่าน เข้าใจ และตกลงที่จะผูกพันตามข้อกำหนดของข้อตกลงนี้

คุณรับทราบว่าข้อตกลงนี้เป็นสัญญาระหว่างคุณและ UFABET แม้ว่าจะเป็นแบบอิเล็กทรอนิกส์และไม่ได้ลงนามโดยคุณ และจะควบคุมการใช้งานเว็บไซต์และบริการของคุณ

นำทางเนื้อหา

ข้อกำหนดและเงื่อนไข บัญชีและการเป็นสมาชิก

คุณต้องมีอายุอย่างน้อย 18 ปีจึงจะสามารถใช้เว็บไซต์และบริการได้ โดยการใช้เว็บไซต์และบริการและโดยการยอมรับข้อตกลงนี้ คุณรับประกันและรับรองว่าคุณมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี หากคุณสร้างบัญชีบนเว็บไซต์ คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการรักษาความปลอดภัยของบัญชีของคุณ และคุณจะต้องรับผิดชอบอย่างเต็มที่ต่อกิจกรรมทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายใต้บัญชีและการกระทำอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบัญชี เราอาจตรวจสอบและตรวจสอบบัญชีใหม่ก่อนที่คุณจะลงชื่อเข้าใช้และเริ่มใช้บริการได้ การให้ข้อมูลติดต่อที่เป็นเท็จทุกประเภทอาจส่งผลให้บัญชีของคุณถูกยกเลิก

คุณต้องแจ้งให้เราทราบทันทีเกี่ยวกับการใช้บัญชีของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือการละเมิดความปลอดภัยอื่น ๆ เราจะไม่รับผิดชอบต่อการกระทำหรือการละเว้นใด ๆ ของคุณ รวมถึงความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นอันเป็นผลมาจากการกระทำหรือการละเว้นดังกล่าว เราอาจระงับ ปิดการใช้งาน หรือลบบัญชีของคุณ (หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของบัญชี) หากเราพิจารณาว่าคุณได้ละเมิดข้อกำหนดใด ๆ ของข้อตกลงนี้ หรือการกระทำหรือเนื้อหาของคุณมีแนวโน้มที่จะทำลายชื่อเสียงและความปรารถนาดีของเรา หากเราลบบัญชีของคุณด้วยเหตุผลข้างต้น คุณจะลงทะเบียนใช้บริการของเราไม่ได้อีกครั้ง เราอาจบล็อกที่อยู่อีเมลและที่อยู่อินเทอร์เน็ตโปรโตคอลของคุณเพื่อป้องกันการลงทะเบียนเพิ่มเติม

เนื้อหาของผู้ใช้

เราไม่ได้เป็นเจ้าของข้อมูล ข้อมูล หรือเนื้อหาใดๆ (เรียกรวมกันว่า “เนื้อหา”) ที่คุณส่งบนเว็บไซต์ในระหว่างการใช้บริการ คุณจะต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความถูกต้อง คุณภาพ ความสมบูรณ์ ความถูกต้องตามกฎหมาย ความน่าเชื่อถือ ความเหมาะสม และการเป็นเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาหรือสิทธิ์ในการใช้เนื้อหาที่ส่งมาทั้งหมด เราอาจตรวจสอบและตรวจสอบเนื้อหาบนเว็บไซต์ที่คุณส่งหรือสร้างขึ้นโดยใช้บริการของเรา คุณให้สิทธิ์เราในการเข้าถึง คัดลอก แจกจ่าย จัดเก็บ ส่ง จัดรูปแบบ แสดง และดำเนินการเนื้อหาของบัญชีผู้ใช้ของคุณตามที่จำเป็นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้บริการแก่คุณเท่านั้น

โดยไม่เป็นการจำกัดการรับรองหรือการรับประกันใดๆ เหล่านั้น เรามีสิทธิ์ (แม้ว่าจะไม่ใช่ภาระผูกพัน) ที่จะปฏิเสธหรือลบเนื้อหาใด ๆ ที่ตามความเห็นที่สมเหตุสมผลของเรา ละเมิดนโยบายใด ๆ ของเราหรือเป็นอันตรายในทางใดก็ตาม ตามดุลยพินิจของเราเอง หรือน่ารังเกียจ คุณยังให้สิทธิ์แก่เราในการใช้ ทำซ้ำ ดัดแปลง ดัดแปลง เผยแพร่หรือแจกจ่ายเนื้อหาที่คุณสร้างขึ้นหรือจัดเก็บไว้ในบัญชีผู้ใช้ของคุณเพื่อการค้า การตลาด หรือวัตถุประสงค์อื่นที่คล้ายคลึงกัน

การสำรองข้อมูล

เราไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาที่อยู่บนเว็บไซต์ ไม่ว่าในกรณีใดเราจะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียเนื้อหาใด ๆ เป็นความรับผิดชอบของคุณแต่เพียงผู้เดียวในการรักษาการสำรองข้อมูลเนื้อหาของคุณอย่างเหมาะสม โดยไม่คำนึงถึงสิ่งที่กล่าวมาข้างต้น ในบางโอกาสและในบางสถานการณ์ โดยไม่มีข้อผูกมัดใดๆ เราอาจสามารถกู้คืนข้อมูลบางส่วนหรือทั้งหมดของคุณที่ถูกลบ ณ วันที่และเวลาที่กำหนดซึ่งเราอาจสำรองข้อมูลไว้เอง วัตถุประสงค์ เราไม่รับประกันว่าข้อมูลที่คุณต้องการจะพร้อมใช้งาน

ลิงค์ไปยังแหล่งข้อมูลอื่น

แม้ว่าเว็บไซต์และบริการอาจเชื่อมโยงไปยังแหล่งข้อมูลอื่น ๆ (เช่น เว็บไซต์ แอปพลิเคชันมือถือ ฯลฯ) เราไม่ได้หมายความถึงการอนุมัติ การเชื่อมโยง การสนับสนุน การรับรอง หรือการเกี่ยวข้องกับแหล่งข้อมูลที่เชื่อมโยงใด ๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อม เว้นแต่จะระบุไว้เป็นพิเศษ ในที่นี้ เราไม่รับผิดชอบในการตรวจสอบหรือประเมิน และเราไม่รับประกันข้อเสนอของธุรกิจหรือบุคคลใด ๆ หรือเนื้อหาของทรัพยากรของพวกเขา

เราไม่รับผิดชอบหรือรับผิดต่อการกระทำ ผลิตภัณฑ์ บริการ และเนื้อหาของบุคคลที่สามอื่นใด คุณควรตรวจสอบคำชี้แจงทางกฎหมายและเงื่อนไขอื่น ๆ ของการใช้ทรัพยากรใด ๆ ที่คุณเข้าถึงผ่านลิงก์บนเว็บไซต์อย่างรอบคอบ การลิงก์ไปยังแหล่งข้อมูลนอกไซต์อื่นถือเป็นความเสี่ยงของคุณเอง

การใช้งานที่ต้องห้าม

นอกเหนือจากข้อกำหนดอื่นๆ ที่กำหนดไว้ในข้อตกลงแล้ว คุณไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้เว็บไซต์และบริการหรือเนื้อหา

  • (ก) เพื่อวัตถุประสงค์ที่ผิดกฎหมาย;
  • (ข) ชักชวนผู้อื่นให้ดำเนินการหรือมีส่วนร่วมในการกระทำที่ผิดกฎหมาย;
  • (ค) ฝ่าฝืนข้อบังคับ กฎ กฎหมาย หรือข้อบัญญัติระดับนานาชาติ รัฐบาลกลาง ระดับจังหวัดหรือระดับรัฐ
  • (ง) ละเมิดหรือฝ่าฝืนสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของเราหรือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น
  • (จ) คุกคาม ล่วงละเมิด ดูถูก ทำร้าย ทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง ใส่ร้าย ดูหมิ่น ข่มขู่ หรือเลือกปฏิบัติโดยพิจารณาจากเพศ รสนิยมทางเพศ ศาสนา ชาติพันธุ์ เชื้อชาติ อายุ ชาติกำเนิด หรือความพิการ
  • (ฉ) ส่งข้อมูลที่เป็นเท็จหรือทำให้เข้าใจผิด;
  • (ช) เพื่ออัปโหลดหรือส่งไวรัสหรือรหัสที่เป็นอันตรายประเภทอื่นใดที่จะหรืออาจนำไปใช้ในลักษณะใด ๆ ที่จะส่งผลกระทบต่อการทำงานหรือการทำงานของเว็บไซต์และบริการ ผลิตภัณฑ์และบริการของบุคคลที่สาม หรืออินเทอร์เน็ต
  • (ซ) สแปม ฟิชชิ่ง ฟาร์ม ข้ออ้าง แมงมุม การรวบรวมข้อมูล หรือการขูด;
  • (ฌ) เพื่อวัตถุประสงค์ที่ลามกอนาจารหรือผิดศีลธรรม; หรือ
  • (ญ) เพื่อแทรกแซงหรือหลีกเลี่ยงคุณลักษณะด้านความปลอดภัยของเว็บไซต์และบริการ ผลิตภัณฑ์และบริการของบุคคลที่สาม หรืออินเทอร์เน็ต

เราขอสงวนสิทธิ์ในการยุติการใช้งานเว็บไซต์และบริการของคุณสำหรับการละเมิดการใช้งานที่ต้องห้ามใดๆ

สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา” หมายถึงสิทธิ์ในปัจจุบันและอนาคตทั้งหมดที่ได้รับตามกฎหมาย กฎหมายทั่วไป หรือความเป็นธรรมในหรือที่เกี่ยวข้องกับลิขสิทธิ์และสิทธิ์ที่เกี่ยวข้อง เครื่องหมายการค้า การออกแบบ สิทธิบัตร การประดิษฐ์ ค่าความนิยม และสิทธิ์ในการฟ้องร้องในการส่งต่อ สิทธิ์ในการ การประดิษฐ์ สิทธิในการใช้ และสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ ในแต่ละกรณีไม่ว่าจะจดทะเบียนหรือไม่จดทะเบียน และรวมถึงใบสมัครและสิทธิในการสมัครและรับสิทธิ์ สิทธิในการเรียกร้องสิทธิในลำดับความสำคัญจากสิทธิดังกล่าวและสิทธิหรือรูปแบบที่คล้ายคลึงหรือเทียบเท่าทั้งหมด การคุ้มครองและผลลัพธ์อื่นใดของกิจกรรมทางปัญญาที่มีอยู่หรือจะดำรงอยู่ในขณะนี้หรือในอนาคตในส่วนใดส่วนหนึ่งของโลก ข้อตกลงนี้ไม่ได้ถ่ายโอนทรัพย์สินทางปัญญาใด ๆ ที่เป็นของ UFABET หรือบุคคลที่สามให้กับคุณ และสิทธิ์ กรรมสิทธิ์ และผลประโยชน์ทั้งหมดในและต่อทรัพย์สินดังกล่าวจะยังคงอยู่ (ระหว่างทั้งสองฝ่าย) กับ UFABET แต่เพียงผู้เดียว

เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ กราฟิก และโลโก้ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์และบริการ เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ UFABET หรือผู้อนุญาต เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ กราฟิก และโลโก้อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์และบริการอาจเป็นเครื่องหมายการค้าของบุคคลที่สามอื่นๆ

การใช้เว็บไซต์และบริการของคุณไม่ได้ให้สิทธิ์หรือใบอนุญาตแก่คุณในการทำซ้ำหรือใช้เครื่องหมายการค้าของ UFABET หรือบุคคลที่สาม

กฏเกณฑ์ของหนี้สิน

ตามขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต ไม่ว่าในกรณีใด UFABET บริษัทในเครือ กรรมการ เจ้าหน้าที่ พนักงาน ตัวแทน ซัพพลายเออร์ หรือผู้อนุญาต จะไม่รับผิดชอบต่อบุคคลใด ๆ สำหรับความเสียหายทางอ้อม ความเสียหายพิเศษ การลงโทษ ความคุ้มครอง หรือผลสืบเนื่องใด ๆ (รวมถึง โดยไม่มีข้อจำกัด ความเสียหายจากการสูญเสียผลกำไร รายได้ การขาย ค่าความนิยม การใช้เนื้อหา ผลกระทบต่อธุรกิจ การหยุดชะงักทางธุรกิจ การสูญเสียเงินออมที่คาดหวัง การสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ) ไม่ว่าจะเกิดขึ้นอย่างไรก็ตาม ภายใต้ทฤษฎีความรับผิดใดๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง สัญญา การละเมิด การรับประกัน การฝ่าฝืนหน้าที่ตามกฎหมาย ความประมาทเลินเล่อ หรือประการอื่น แม้ว่าผู้รับผิดชอบจะได้รับคำแนะนำเกี่ยวกับความเป็นไปได้ของความเสียหายดังกล่าว หรืออาจคาดการณ์ความเสียหายดังกล่าวได้

ตามขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต ความรับผิดโดยรวมของ UFABET และบริษัทในเครือ เจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง ตัวแทน ซัพพลายเออร์ และผู้อนุญาตที่เกี่ยวข้องกับบริการจะถูกจำกัดไว้ที่จำนวนเงินไม่เกินหนึ่งดอลลาร์หรือจำนวนเงินใด ๆ ที่จ่ายจริงด้วยเงินสดโดย คุณต่อ UFABET ในช่วงหนึ่งเดือนก่อนหน้าก่อนที่จะมีเหตุการณ์หรือเหตุการณ์ครั้งแรกที่ก่อให้เกิดความรับผิดดังกล่าว ข้อจำกัดและข้อยกเว้นยังใช้บังคับหากการแก้ไขนี้ไม่สามารถชดเชยคุณได้อย่างครบถ้วนสำหรับการสูญเสียหรือความล้มเหลวตามวัตถุประสงค์ที่สำคัญ

การชดใช้ค่าเสียหาย

คุณตกลงที่จะชดใช้ค่าเสียหายและปกป้อง UFABET และบริษัทในเครือ กรรมการ เจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง ตัวแทน ซัพพลายเออร์ และผู้อนุญาตจากและต่อความรับผิด ความสูญเสีย ความเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ รวมถึงค่าทนายความตามสมควร ที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องหรือเกิดขึ้นจากบุคคลที่สามใดๆ ข้อกล่าวหา การเรียกร้อง การดำเนินการ ข้อพิพาท หรือข้อเรียกร้องของฝ่ายบุคคลอันเป็นผลจากหรือเกี่ยวข้องกับเนื้อหาของคุณ การใช้เว็บไซต์และบริการของคุณ หรือการประพฤติมิชอบโดยเจตนาในส่วนของคุณ

ความเป็นโมฆะ

สิทธิ์และข้อจำกัดทั้งหมดที่มีอยู่ในข้อตกลงนี้สามารถนำมาใช้ได้ และจะมีผลบังคับใช้และมีผลผูกพันเฉพาะในขอบเขตที่ไม่ละเมิดกฎหมายที่บังคับใช้ใดๆ และมีวัตถุประสงค์เพื่อจำกัดขอบเขตตามที่จำเป็น เพื่อไม่ให้ข้อตกลงนี้ผิดกฎหมาย ไม่ถูกต้อง หรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ หากบทบัญญัติหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของบทบัญญัติใด ๆ ของข้อตกลงนี้ถูกถือว่าผิดกฎหมาย ไม่ถูกต้องหรือไม่สามารถบังคับใช้ได้โดยศาลที่มีเขตอำนาจศาล คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายต่างตั้งใจว่าบทบัญญัติที่เหลือหรือบางส่วนจะถือเป็นข้อตกลงที่เกี่ยวข้องกับ เนื้อหาในที่นี้และทั้งหมดในบทบัญญัตินี้ ที่เหลือ หรือ บางส่วนให้คงใช้บังคับได้สมบูรณ์

การระงับข้อพิพาท

การจัดทำ การตีความ และการปฏิบัติตามข้อตกลงนี้และข้อพิพาทใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากข้อตกลงนี้ให้อยู่ภายใต้กฎหมายสารบัญญัติและวิธีพิจารณาของประเทศไทย โดยไม่คำนึงถึงกฎเกณฑ์ว่าด้วยความขัดแย้งหรือการเลือกใช้กฎหมาย และกฎหมายของประเทศไทย ตามขอบเขตที่บังคับใช้ . เขตอำนาจศาลและสถานที่สำหรับการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้จะเป็นศาลที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย และคุณยินยอมต่อเขตอำนาจศาลส่วนบุคคลของศาลดังกล่าว

คุณสละสิทธิ์ในการพิจารณาคดีโดยคณะลูกขุนในการดำเนินการใดๆ ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับข้อตกลงนี้ อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยสัญญาสำหรับการขายสินค้าระหว่างประเทศใช้ไม่ได้กับข้อตกลงนี้

การเปลี่ยนแปลงและแก้ไข

เราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อตกลงนี้หรือข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์และบริการได้ตลอดเวลาตามดุลยพินิจของเรา เมื่อเราดำเนินการดังกล่าว เราจะแก้ไขวันที่อัปเดตที่ด้านล่างของหน้านี้ และโพสต์การแจ้งเตือนบนหน้าหลักของเว็บไซต์ เรายังอาจแจ้งให้คุณทราบด้วยวิธีอื่นตามดุลยพินิจของเรา เช่น ผ่านข้อมูลการติดต่อที่คุณให้ไว้

ข้อตกลงฉบับปรับปรุงนี้จะมีผลทันทีเมื่อมีการโพสต์ข้อตกลงฉบับแก้ไข เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น การที่คุณใช้งานเว็บไซต์และบริการต่อไปหลังจากวันที่ข้อตกลงฉบับแก้ไขมีผลบังคับใช้ (หรือการกระทำอื่น ๆ ที่ระบุไว้ในขณะนั้น) จะถือว่าคุณยินยอมต่อการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้น

ติดต่อเรา

หากคุณมีคำถาม ข้อกังวล หรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับข้อตกลงนี้ เราขอแนะนำให้คุณติดต่อเราโดยใช้รายละเอียดด้านล่าง

เอกสาร ข้อกำหนดและเงื่อนไข นี้อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2023